World > Hong Kong > Kowloon > 尖沙咀東/ 尖東
19
Feb

Stretch Therapy伸展治療工作坊

Event in 尖沙咀東/ 尖東

Monkey Business

till

Organized by : CZON

Activities 尖沙咀東/ 尖東 / Description

Stretch Therapy伸展治療工作坊

⚪你希望無論幾多歲都能夠活動自如,應付日常生活嗎?

⚪你希望能夠減少跑步或運動時受傷機會,甚至提升表現嗎?

⚪你知到伸展可以令好多既痛症舒緩,甚至消失?

係Stretch Therapy伸展治療工作坊, 我們地會:

⚪話你知 3 個伸展時大部份人都會犯既錯誤,令你唔會再浪費伸展既時間!

⚪話你知超過90%既人都必須伸展,但係往往忽略左既身體部位!

⚪教你一套每日只須10分鐘既伸展動作操!

⚪當然仲會教授多個身體部位最有效又最安全既伸展動作!

*滿意保證*

Read more

Report this event

Advertising

Advertising