NMG@PRAKTIKA_Lana Stojićević: Strukture prikrivanja

Organized By Mavena

Location:

Dom Mladih (43.512967, 16.450483)

Details

NMG@PRAKTIKA: Lana Stojićević STRUKTURE PRIKRIVANJA // STRUCTURES OF CONCEALMENT 13. – 20. travnja 2017. 13th – 20th April 2017 Otvaranje: četvrtak, 13. travnja 2017. u 20 h Opening: Thursday, April 13th 2017 at 20 h Izložba je otvorena svakim radnim danom 17-20 h Razgovor s umjetnicom: 20. travnja 2017. u 18 h NMG@PRAKTIKA Izložba @ Galerija MKC Split Razgovor @ Galerija PRAKTIKA Dom mladih Ulica slobode 28 Split Geslo američke tvrtke za prikrivanje raznih električnih instalacija na zgradama, uključujući mobilne i radio antene je ''go unnoticed (prođi neopaženo)'' čime smo izazvani postaviti pitanje – što ako nije riječ samo o estetskom poboljšanju već o potencijalnim skrivenim opasnostima? Tko i zašto prolazi neopaženo i kako nas zavaravaju te konstrukcije lažnih fasada? Ugrožava li to i naš privatan prostor? Sličnim pitanjima bavi se umjetnica Lana Stojićević u svom projektu ''Strukture prikrivanja'' prikazujući nam suvremena Potemkinova sela – arhitektonske kulise koje manipuliraju istinom, a na koje je naišla u Hrvatskoj. Dva su primjera koje umjetnica posebno ističe kao apsudne primjere snalaženja – dimnjaci bez dima i krovovi bez kuća. Dimnjaci s jedne strane skrivaju ono što je unutar njih, a krovovi prikrivaju nepostojanje kuća, ono što bi trebalo biti ispod njih, a zapravo je prazan prostor. Ovakvi dimnjaci i krovovi lišeni su svoje izvorne svrhovitosti i ne nalaze se u realnom i očekivanom odnosu. Povlačeći paralelu između američkog i hrvatskog načina prikrivanja razlika nije u samoj upitnosti misli vodilje (prikrivanje) te slobode pojedinca da svjesno obmanjuje javnost već u različitoj izvedbi tog privida. Za Hrvatsku izvedbu tako geslo ''prođi neopaženo'' ostavlja upravo suprotan dojam i na granici s komičnim zove nas na detaljniju analizu tih manipulativnih prikaza. Kako bi nam što bolje prikazala problematiku istraženih lokacija umjetnica se poslužila pomalo scenografskim pristupom, koristeći kombinaciju fotografija, maketa, zvuka i videa. Komičnost i razotkrivanje problema ostvaruje manipulativnošću prikaza koristeći različite materijale koji mijenjaju funkciju i izgled stvarnih elemenata (npr. printani dimnjak ili odnos 2D – 3D elemenata) i promjenama očišta koje joj omogućavaju igranje sa svjetlom i sjenom u odnosu na makete te promjene odnosa iznad – ispod, puno – prazno, skriveno – otkriveno, postojeće - nepostojeće u odnosu maketa, videa i zvuka (npr. plošni krov na tlu i konstrukcija krova na šipkama). Na ovoj izložbi ne vidimo savršeno prikrivene antene vodećih mobilnih tvrtki (koje slove kao jedne od opasnijih po jačini zračenja) već gotovo improvizirane, bojom, veličinom i materijalom neusklađene reprezentacije dimnjaka. Dim kojeg lažni dimnjak ne može ispustiti prikazan je samo na videu, a u kombinaciji sa zvučnim signalom nalik smetnjama, jedinom asocijacijom na antene, stvara se još nadrealniji moment tog već lažnog prikaza. Mnogo takvih antena postavljeno je ilegalno, a još je veći apsurd da su nerijetko postavljene i na ilegalno izgrađenim kućama. Primjer ''naopako izgrađenih kuća'' umjetnica prikazuje maketom kojoj je dovršen samo krov, a nepostojanje fasade otkrivamo promjenom očišta i uočavanjem sjena prazne metalne konstrukcije ispod krova. ''Graditi kuću od krova'' u hrvatskom kontekstu dobilo je potpuno novo značenje jer je riječ o simulaciji izgradnje nepostojećih kuća privatnih investitora kako bi se izmanipulirao zakon o legalizaciji. Naime, 2011. godine bila je potrebna samo zračna snimka kao dokaz za pokretanje postupka legalizacije. Postavljanjem krovova na prazne metalne konstrukcije zračni prikaz prostora dovoljno se promijenio kako bi se mogao pokrenuti navedeni postupak koji nije ništa drugo doli pokušaj prevare. Na žalost ni u jednom slučaju nije riječ o nevinom poigravanju i ljudskoj ludosti već se pokazalo kako je riječ isključivo o neutaživoj gladi pojedinaca za novcem. Ne možemo se ne upitati imaju li ljudi previše slobode u definiranju vlastitih pravila izgradnje ili je riječ o cijelom nizu aktera u prekršaju, od vlasnika, graditelja, vlasti i uprave. Tako se na ovoj izložbi nalaze i različiti prikazi fasada s naglaskom na već općeprihvaćen izgled novog stila dalmatinske gradnje tj. kombinacije neobrađene cigle i PVC prozora. Umjetnica je prikazuje na velikom printu na kojem više nalikuje na dječji dvorac koji zove na igru nego na ozbiljnu građevinu. Kao posljednji primjer apsurdnosti ovakve gradnje umjetnica nam nudi papirnatu igračku isprintanog dimnjaka koju možemo sastaviti sami. Lana svojim radovima nudi svježe promišljanje o navedenim problemima i kroz različite medije naglašava tragikomičnost situacije te nam nudi detaljan uvid u manipulacije istinama u urbanom prostoru. Ono što ostaje na posjetiteljima izložbe jest da na drugačiji način počnu promišljati o prostoru koji ih okružuje. Lana Stojićević (Šibenik, 1989.) diplomirala je slikarstvo 2012. na Umjetničkoj akademiji u Splitu na kojoj od 2015. radi kao stručna suradnica. Realizirala je nekoliko samostalnih (Galerija SC, Galerija umjetnina Split, Galerija Kranjčar...) i sudjelovala na brojnim skupnim izložbama ([email protected], New East Photo Prize, Slavonski biennale, Tvoja zemlja ne postoji, Almissa Open Art festival, Erste fragmenti, Young Contemporary Photography: Different Worlds, Splitski salon, Salon mladih...). Dobitnica je Metro Imaging Mentorship Award (Calvert 22 Foundation, London), godišnje nagrade HDLU-a za najboljeg mladog umjetnika, druge nagrade izložbe Young Contemporary Photography: Different Worlds (Galerija Photon, Ljubljana), nagrade Erste Grand Prix, Rektorove i Dekanove nagrade te prve nagrade Zavičajnog muzeja grada Rovinja. Bila je nominirana za New East Photo Prize, HT nagradu i Nagradu Radoslav Putar. NMG - Novomedijska galerija međunarodna je kustoska platforma usmjerena na istraživačke projekte vezane uz problematike aktivnog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događanjima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih medijskih projekata. Unutar platforme realizira se program NMG@PRAKTIKA . Ciklus je to samostalnih izložbi mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva u Galeriji Praktika u Domu mladih u Splitu. Ovo je peta godina ciklusa kroz koji je dosad realizirano više od trideset samostalnih i skupnih izložbi mladih umjetnika. Kroz nove medije i eksperimentiranje s različitim formama umjetničkog izražaja izložbe problematiziraju aktualne teme suvremenog društva. Ovaj ciklus izložbi tako ne samo da pruža uvid u najnovije umjetničke prakse, već i odabirom autora aktivno sudjeluje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kritičkog faktora naspram društvene stvarnosti. ______________ “Go unnoticed” is a motto by an American company which deals with concealing various electrical installations on buildings, including mobile and radio antennas, which begs the question – what if it is not just about aesthetic embellishment but potential hidden dangers? Who and why do they go unnoticed and how are we deceived by these false façade constructions? Does it even invade our private space? Lana Stojićević deals with similar questions in her project titled “Structures of Concealment”, showing us contemporary Potemkin villages – architectural backgrounds manipulating the truth which she found in Croatia. Two examples particularly highlighted by the artist as absurd examples of improvisation are chimneys without smoke and rooftops without houses. The chimneys hide what is contained inside them, while the rooftops conceal the absence of houses which should exist underneath them, occupying now empty space. Chimneys and rooftops such as these, rid of their original functionality, do not exist in a real and expected relation. Drawing a parallel between the American and Croatian way of concealment, the difference is not only in the questionability of the initial idea (concealment) but also in the freedom of an individual to consciously deceive the public in the way they execute this illusion. For Croatia, the motto “go unnoticed” leaves an exact opposite impression bordering on comical and inviting us to analyze these manipulative images in greater detail. In order to better illustrate the problems of researched locations, the artist employed a somewhat scenographic approach, using a combination of photographs, models, sound and video. The humor and problem-reveal are achieved by manipulating the imagery using different materials, which change the function and image of real objects (e.g. printed chimney or relationship between 2D and 3D elements), changing the focal points which enable the artist to play with the light and shadows in relation to the models, and changing the relations of above-below, full-empty, hidden-revealed, real-fake in relations to the models, video and sound (e.g. a flat rooftop on the ground or the construction of a rooftop on rods). Perfectly concealed antennas of leading cell companies are not present in this exhibition, but rather representations of chimneys which can be described as almost improvised, and uncoordinated in scale, material and color. The smoke which cannot emerge from the fake chimney is seen only on video, but combined with the static-like sound signal – the only thing associated with antennas – it creates an even more surreal moment of this already fake display. A lot of this kind of antennas were installed illegally, even more absurd, often on top of illegally built houses. The artist depicts an example of this “upside-down built houses” in a model containing just the finished roof, while the absence of a façade is revealed by changing our perspective and noticing the shadow of the empty metal construction under the roof. “To build a house from the roof” gained a completely fresh meaning in the context of Croatia because it signifies simulating finished houses by private investors which in reality do not exist, with the goal of manipulating the legalization law. Namely, just an aerial shot was needed in 2011 as proof to start the process of construction legalization. By putting up roofs on empty metal constructions the aerial shot was manipulated enough to achieve that – amounting to nothing more than a fraud attempt. Unfortunately, none of these represent a case of innocent and wacky acts but solely indicate an individual’s hunger for money. One cannot help but wonder if people have too much freedom in defining their own construction rules or is it actually whole groups of people committing a crime – from the owners, to the builders, the government and management. This exhibition also contains different depictions of façades with the emphasis on an already accepted image of new-Dalmatian architecture, that is to say a combination between bare brick and PVC windows. The artists depicts it in a model resembling more of a children’s toy castle than a serious building. As a last example of the absurdity of this kind of construction, the artist offers us a paper toy of a printed chimney which we can assemble ourselves. Through her work, Lana offers a fresh take on the mentioned problems and with different media emphasizes the tragedy and comedy of the situation, presenting us with a detailed insight into manipulating the truth in urban spaces. What is left for the visitors is to rethink the space around them. Lana Stojićević was born in Šibenik in 1989. She graduated painting at the Academy of Fine Arts in Split and has continued to work there as an external associate since 2015. She had several solo exhibitions (Gallery SC, Museum of Fine Arts in Split, Gallery Kranjčar…) and participated in a number of group exhibitions ([email protected], New East Photo Prize, Slavonian Biennale, Your Country Does Not Exist, Almissa Open Art Festival, Erste Fragments, Young Contemporary Photography: Different Worlds, Split Salon, Youth Salon…). She is the winner of the Metro Imaging Mentorship Award (Calvert 22 Foundation, London), the yearly HDLU award for best young artist, the second prize at the Young Contemporary Photography: Different Worlds exhibition (Gallery Photon, Ljubljana), Erste Grand Prix award, Rector and Dean award, as well as the first award given by the Museo Civico della Città di Rovigno. She was nominated for New East Photo Prize, HT Award and the Radoslav Putar Award. NMG - New media gallery is an international curatorial platform focused on research projects related to the issues of active participation in a contemporary society which result with the curatorial concepts, inter-media events, international new media collaborations and creating new media projects. NMG@PRAKTIKA is a program within the platform. A cycle of exhibitions of independent young artists from Croatia and abroad are organised in Gallery Praktika at Youth Centre in Split. This is the fifth cycle through which has so far been realized more than thirty solo and group exhibitions of young artists. Through the new media and experimenting with different forms of artistic expression exhibitions discuss the current issues of contemporary society. This cycle of exhibitions so not only provides insight into the recent art practice, but also, by selecting the authors it actively participates in the positioning of contemporary art as a critical factor against social reality. KUSTOSICA / CURATOR: Tina Vukasović Đaković KUSTOSICE PROGRAMA NMG / NMG PROGRAMME CURATORS: Lana Beović, Natasha Kadin, Tina Vukasović Đaković DIZAJN / DESIGN: Nikola Križanac PRIJEVOD, LEKTURA I KOREKTURA / TRANSLATION, LECTURE AND PROOFREADING: Lana Beović POSTAV I DOKUMENTACIJA IZLOŽBE / EXHIBITION LAYOUT AND DOCUMENTATION: Tihana Mandušić PROGRAM NMG@PRAKTIKA PODRŽAVAJU / PROGRAMME NMG@PRAKTIKA SUPPORTED BY: Ministarstvo kulture RH, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija MAVENU PODRŽAVAJU / MAVENA SUPPORTED BY: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova ZAHVALE / ACKNOWLEDGEMENTS: MKC, KUM, Goran Radošević, Hrvoje Pelicarić